Syrian Rue Var. Chocolate Incense  (Peganum Harmala)